Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

P1040649

znak mesta CB
Městská knihovna v Břidličné

V souladu s organizační strukturou města Břidličné podle §4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) ve znění zákonů č. 1/2005 Sb., č. 216/2006 Sb., č. 341/2006 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb. a č. 142/2012 (dále jen "zákon"), vydáváme tento knihovní řád (dále jen "KŘ").

I. Základní ustanovení

Čl. 1
Poslání a činnost knihovny

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu §3 a §12 zákona. Posláním knihovny je poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v §2,§4 a §14 zákona.

Čl. 2
Veřejné knihovnické a informační služby

1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby (dále jen "služby") tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména

a) Výpůjční služby
b) Meziknihovní služby (dále MVS)
c) Cirkulační služby
d) Informační služby

• Informace o katalozích, fondech a využívání knihovny
• Informace z oblasti veřejné zprávy
• Informace bibliografického faktografického charakteru
• Přístup na internet

e) Propagační služby

• Pořádání přednášek, besed a podobných akcí pro uživatele
• Internetové stránky knihovny
• Donášková služba starším a tělesně postiženým lidem

2. Základní lužby uvedené v odst. 1 KŘ podle §4, odst. 2 zákona poskytuje knihovna bezplatně. Placené služby poskytuje podle §4, odst. 2, písm. a) až c) zákona, resp. odst. 3 a 4.
3. Knihovna poskytuje tyto placené služby: registrace uživatelů, meziknihovní výpůjční služba. Služby knihovna poskytuje v souladu s požadavkem § 4, odst. 2 až 4 zákona. Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky apod.)jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené ceníkem, který je přílohou tohoto KŘ.

 

II. Zřizovatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 3
Registrace uživatele

1. Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu čtenáře na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.
2. Každý čtenář je povinen uhradit roční registrační poplatek.
3. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje. Jméno a příjmení, bydliště, datum narození, emailovou adresu či telefonní číslo.
4. Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.
5. Knihovna je oprávněna zpracovat osobní údaje uživatelů na základě registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů, Havelkova 22, Praha 3.
6. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Čl. 4
Základní práva a povinnosti uživatelů knihovny

1. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a pro ochranu majetku. Jsou povinni zachovávat v prostorách knihovny klid a pořádek.
2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.
3. Připomínky, podněty návrh k práci je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

Čl. 5
Pokyny pro využívání výpočetní techniky

1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.
2. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému a nainstalovaných programů v knihovně.
3. Uživatel nese plnou odpovědnost za své zásahy do konfigurace PC, které by jakýmkoli způsobem mohly mít vliv na provoz PC, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými víry.
4. Získané informace a data (v jakékoli formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není dovoleno je jakýmkoliv způsobem je dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat, nebo jinak využívat ke komerčním účelům.
5. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz, zákon č. 121/2000 sb., autorský zákon)

III. Výpůjční řád

Čl. 6
Zpřístupňované knihovní dokumenty

1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, a z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb (dále jen "MVS").
2. MVS zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 zákona, Vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

Čl. 7
Rozhodnutí o půjčování

1. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentu, a to:

a) Kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození
b) Které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny
c) Jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.)
d) Které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny.

Čl. 8
Postupy při půjčování

1. Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady.
2. Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu.

Čl. 9
Výpůjční lhůty

1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je 1 měsíc. Výpůjční doba může být prodloužena až 3 krát o jeden měsíc, požádá – li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá – li dokument další uživatel.
2. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

Čl. 10
Vrácení vypůjčeného dokumentu

1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.
2. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrhováním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

Čl. 11
Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

1. Platnost čtenářského průkazu je 12 měsíců od data registrace. Platnost čtenářského průkazu je třeba před uplynutím této doby obnovit.
2. Při návštěvě knihovny je čtenář povinen se prokázat čtenářským průkazem.
3. Čtenářský průkaz je nepřenosný.
4. Čtenář je povinen knihovně neprodleně ohlásit ztrátu čtenářského průkazu, změnu bydliště a jména.
5. Uživatelé knihovny jsou povinni v knihovně zachovávat klid a pořádek, respektovat zákaz kouření.
6. Uživatel knihovny je povinen dodržovat KŘ a řídit se pokyny pracovníků knihovny, nepoškozovat knihovní fond a zařízení knihovny.
7. Čtenářem a uživatelem knihovny přestává být:

  • odhlášením
  • neobnovením přihlášky během 12 měsíců od přihlášení,
  • vyloučením za hrubé porušování KŘ.

8. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.
9. Mimo knihovnu může mít uživatel půjčeno 20 dokumentů.
10. Uživatel nesmí dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.
11. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam.
12. Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení.
13. Jestliže uživatel ani po upozornění půjčený dokument nevrátí, bude se dokument vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.
14. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo uživateli pozastavit poskytování všech služeb.

IV. Postihy

Čl. 12
Ztráty a náhrady

1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.
2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna žádat finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.
3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.
4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli pozastavení všech služeb.

Čl. 13
Poplatky za přestupky proti knihovnímu řádu

1) Poplatek z prodlení:
- Povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší výpůjční den.
2) Vymáhání nevrácených půjček:
- Nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis) následuje vymáhání právní cestou.
3) Ztráta průkazu uživatele:
- Za manipulaci a vystavení duplikátu čtenářského průkazu se účtuje manipulační poplatek.

Čl. 14
Náhrada všeobecných škod

1) Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností.(podle občanského zákoníku, §442, odst. 2, kde se stanoví: „Škoda se hradí v penězích požádá – li však o to poškozený a je – li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.“
2) Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně právních předpisů.

V. Závěrečná ustanovení

1) Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny
2) Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy
3) Ruší se knihovní řád ze dne 1. 1. 2002
4) Tento KŘ platí na dobu neurčitou
5) Rada města knihovní řád schválila na svém zasedání dne 30.11.2016 pod č. usn.: 299/15.

IV. Přílohy Knihovního řádu

1) Ceník placených služeb a poplatků v Městské knihovně Břidličná
2) Poučení o ochraně osobních údajů

O městě Břidličná

Břidličná je město ležící v okrese Bruntál, východně od Rýmařova. Má 3 581 obyvatel (2010) a její katastrální území má rozlohu 2 577 ha. Více o městě ...

footer map

Kontakt

Městská knihovna Břidličná
Školní 178
793 51 Břidličná
Evidenční číslo: 3417/2003
Sigla: BRG508

telefon: 733 337 883
e-mail: knihovna@mu-bridlicna.cz
web: www.knihovna-bridlicna.cz

Zřizovatel

Město Břidličná
Nábřežní 452
793 51 Břidličná

telefon: 554 773 536
fax: 554 773 533
e-mail: podatelna@mu-bridlicna.cz

IČ: 00295906, DIČ: CZ00295906

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech